Regulamin sprzedaży sklepu internetowego https://niesiada.pl/

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://niesiada.pl/ – zwanego dalej Sklepem.

Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Agencja KoMuchy Sp. z o.o., Os. 2 Pułku Lotniczego 19/86, 31-868 Kraków. NIP: 6751705649 | REGON: 383565633 | KRS: 0000789587, email: sklep @ niesiada.pl, telefon 662 280 585.

Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią:

1) Formularz wymiany towaru;

2) Formularz zwrotu towaru;

3) Polityka Prywatności.

§2 Definicje

Poprzez określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z roku 2017, poz. 1219).

Sprzedawca (Usługodawca) – właściciel serwisu wskazany w §1 ust. 2.

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z opisami (na wyszczególnionych podstronach sklepu) w formie zaproszenia do składania ofert.

Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,

Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,

Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z dnia23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z roku 2017, poz. 459 z późn. zm.) zwany w dalszej części regulaminu: Kodeks cywilny), zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – witryny Sklepu.

Strony umowy – Usługodawca i Klient.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, złożone na podstawie zawartych na formularzu rejestracji informacji.

Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Poprzez złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient składa ofertę zakupu Produktu.

Umowa kupna-sprzedaży produktu zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty Klienta (ust.2) przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przy składaniu oferty adres e-mail.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Miejscem zawarcia umowy jest os. 2 Pułku Lotniczego 19/86, 31-868 Kraków. Miejscem realizacji umowy jest wskazany przez kupującego adres dostarczenia towaru.

§4 Składanie zamówienia

Zamówienia są przyjmowane przez stronę Sklepu dostępną pod adresem https://niesiada.pl/.

Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Wszystkie kwoty podane w ramach sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,

nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta hasła),

dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa podanego wcześniej na stronie Sklepu maila i ustalonego hasła. Po użyciu podanego emaila i ustalonego przez Klienta hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Mail i hasło mają charakter poufny.

Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Kupuję i płacę”

Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Kupuję i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

Umowa kupna-sprzedaży produktu zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty Klienta przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.

Termin realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych i rozpoczyna się w chwili wpływu należności za towar. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

W razie stwierdzenia, iż Kupujący podał błędne lub niekompletne dane, co uniemożliwia realizację Zamówienia, Sprzedawca podejmie próbę ustalenia prawidłowych danych z pośrednictwem posiadanych przez siebie danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy jako list elektroniczny i rachunek dołączony do przesyłki stanowiący dokument uprawniający do korzystania z praw reklamacji lub zwrotu towaru. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze  sklepem: sklep@niesiada.pl. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

§5 Dostawy, koszty i termin wysyłki

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zamówienia towaru wraz z dostawą poza granice kraju, Kupujący zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki towaru poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia Sklepu potwierdzony w przesłanej Kupującemu wiadomości email.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegóły ich funkcjonowania określają odrębne regulaminy. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy, ale wyłącznie przez Kupującego lub osobę dysponującą jego pisemnym upoważnieniem.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, ale nie stanowi czynnika decydującego.

§6 Płatności

Płatność za zamówiony towar, według wyboru Kupującego dokonanego w formularzu Zamówienia, może nastąpić:

przelewem na konto bankowe sklepu, gotówką, przy odbiorze towaru z siedziby Sprzedawcy.

W przypadku niektórych produktów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

§ 7 Zwrot zakupionego Towaru

Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z roku 2017, poz. 683 z późn. zm.) zwana dalej w regulaminie: ustawą konsumencką. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem oraz dowodu zakupu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru

W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy konsumenckiej, na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, lub w innej pisemnej formie zgodnej z ustawą konsumencką.

§ 8 Wady towaru, Reklamacja Towaru

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami ustawy konsumenckiej oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawa konsumencka.

W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.

W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji Klient wypełnia formularz reklamacji i odsyła go wraz z reklamowanym Towarem oraz z dowodem zakupu na adres: os. 2 Pułku Lotniczego 19/86, 31-868 Kraków. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.

W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedawca. Zachowuje on wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzonych mu danych.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Dane są przekazywane dobrowolnie.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników i kupujących zawiera Polityka prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§10 Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest:

połączenie z siecią Internet;

przeglądarka internetowa:

– Mozilla Firofex w wersji 8.0 lub wyższej,
– Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej;
– Google Chrome w wersji 26.0.1410.64 lub wyższej;

1. adres poczty email – w celu odczytania potwierdzenia rejestracji oraz innych wiadomości przewidzianych regulaminem lub przepisami prawa;

2. Informacje o plikach cookie i logach zawiera polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego oraz ustawy konsumenckiej.

Użytkownik będący konsumentem, w razie sporu co do wykonywania postanowień niniejszego regulaminu, może skorzystać z polubownych metod rozwiązywania sporów.

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a Klientami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spor będą rozpatrywane przez sąd właściwy w Krakowie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

Zarówno niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, jak i archiwalne wersje poprzednio obowiązujących regulaminów, są udostępnione na stronie sklepu – pod regulaminem, w formie plików w formacie PDF.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 30 września 2019 r.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony  (dobrowolny).

Sprzedawca zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawca do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

Konsument może skorzysta  także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

Klient ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie https://www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Polityka Prywatności

1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia Sprzedawcy realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Każdy Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych, dokonywania w nich poprawek oraz ich usunięcia poprzez wysłanie stosownej informacji na sklep@niesiada.pl